LİDERLİK

Merve Bozdemir

İş Güvenliği / Çevre Profesyoneli mervebozdemir0@gmail.com

Liderlik ile ilgili çok çeşitli tanımlar vardır. Kısaca özetleyecek olursak Kendisine ve topluma yarar sağlayan, değişimi yönetmek için sorumluluğu, sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan, kendisinin ve karşısındaki kişilerin potansiyelini ortaya çıkarabilen ve kendi hayatının kahramanı olan kişiye lider denir.

Her konuda olduğu gibi, sağlık ve güvenlik alanında da liderliğinizi göstermeniz oldukça önemlidir. Sağlık ve güvenlik konularda liderliğinizi göstermek, tüm çalışanlara ve iş arkadaşlarınıza örnek olacak ve ilham verecektir. Sağlık ve güvenlik konusunda liderliğinizi göstermek Güvenlik Kültürü Değişiminin de başlangıç noktası olacaktır.

Sağlık ve Güvenlik konularında liderliğinizi göstermek için önce kendinizi gözlemlemeniz, keşfetmeniz ve analiz etmeniz gerekmektedir.

Örneğin;

 • Sağlık ve Güvenlik konusunda bilgi seviyeniz
 • Tecrübeleriniz
 • İletişim ve ikna yetenekleriniz
 • Ön plana çıkan güçlü ve zayıf yönleriniz
 • Şirket / sosyal yaşam kurallarına olan inancınız ve içselleştirme durumunuz
  • Sosyal hayattaki yaşam tarzınız ve güvenlik kültürü algınız • Bilgi ve tecrübelerinizi aktarma yöntemleriniz ve karşıdaki kişiyi etkileme gücünüz/yetenekleriniz
  • Değişime ve farklılıklara açık olabilme potansiyeliniz
  • Karar alma, karar verme, acil durum ve kriz yönetimindeki tepkileriniz/hareket tarzınızA. YÖNETSEL BAKIŞİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNCE DOĞRU YÖNETMEKLE BAŞLARİşverenlerin ve yöneticilerin “Sıfır kaza” hedeflerine ulaşabilmeleri için önce doğru bir organizasyonel planlama ile yola çıkmaları gerekmektedir. Bu kapsamda; şirket organizasyonunda görev alan tüm kadrolar için görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmeli, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sahiplenmesi ve aktif rol alabilmesi için gerekli destek ve kaynaklar sağlanmalıdır.

Başta yönetim kademesi olmak üzere tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına aktif olarak katılmalı ve performans değerlendirmeleri yapılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yönetimin Rolü

• Tüm yatırım, planlama ve faaliyetlerde İş güvenliği kriterleri dikkate alınmalı,
• Yönetim tarafından belirlenmiş ve taahhüt edilmiş bir iş güvenliği politikası olmalı,

• Görev, yetki ve sorumluluklar çok detaylı olarak ele alınmalı ve tüm kademelere tebliğ edilmeli,
• İş güvenliği kapsamında denetim, eğitim, kontrol etme mekanizmasında bulunan tüm adımlarda işveren ve yöneticiler aktif rol almalı,

• Risk değerlendirme sonuçları dikkatle incelenmeli ve yatırım ve bütçe gerektiren yüksek riskli sonuçlar için acil aksiyonlar alınmalı ve takip edilmeli,
• İşveren ve tüm üst düzey yöneticiler iş güvenliği mevzuatı konusunda detaylı bilgi sahibi olmalı ve gerekli tüm yasal eğitimler alınmalı (işveren sorumlulukları, yasal yaptırımlar, işveren-işçi ilişkisi vb)

• Mevcut iş güvenliği uygulamaları ve organizasyonun etkinliği belirli periyotlarda denetlenmeli veya bağımsız mekanizmalara denetlemeler yaptırılarak performans değerlendirmesi yapılmalı,

• Belirli plan dahilinde saha ziyaretlerine eşlik edilerek uygulamalar yerinde incelenmeli,
• İş güvenliği hedefleri ve politikalarının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmalı ve değişen şartlar ve koşullara göre gözden geçirilmeli ve güncellenmeli,

• İş güvenliği bütçesi ve yatırımları için gerekli destek ve koordinasyon sağlanmalı,

• Sağlık ve güvenlik kültürünün sadece işyerinde değil sosyal hayatın bir parçası olduğuna dair mesajlar verilmeli, yönlendirmeler yapılmalı ve örnek olunmalı,

• Çalışanların görüşlerinin alınması ve çalışanların katılımı sağlanmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinç ve Farkındalığının Arttırılması

İş Sağlığı ve Güvenliği performansını arttırmak ve çalışanları da sürece aktif olarak dahil etmek için çeşitli planlamalar ve etkinlikler düzenlenebilir.

Neler Yapabilir?

• İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm çalışanların katılacağı kapsamlı
bir etkinlik, yarışma veya ödül töreni düzenlenebilir. Yıl içerisinde en fazla ramak kala raporlaması yapan, iş sağlığı ve güvenliği konularına katkı sağlayan konularda geri bildirim yapan personeller ödüllendirilebilir. • Yasal ve zorunlu eğitimler dışında iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığı arttıracak eğitimler planlanabilir. (kişisel gelişim eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği simülasyon uygulamaları, iletişim vb.)

• Davranış odaklı güvenlik yönetimi projeleri geliştirilebilir.
• Sağlık ve güvenlik konularına çalışanların aileleri dahil edilerek farkındalık arttırılabilir

• Benzer sektörler ve şirketlerle
iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iyi uygulamaları değerlendirebilir, etkinlik ve firma ziyaretleri düzenlenebilir.

• Çalışanların kişisel dikkat ve becerilerini ortaya çıkarabilecek test ve anket çalışmaları/projeleri planlanabilir.
• İş sağlığı ve güvenliği konularında katkı sağlayabilecek psikolog, beslenme uzmanı, beden eğitimi gibi mesleklerle seminer programları düzenlenebilir.
• İşyerindeki riskler dışında, Evimizdeki riskler projesi geliştirerek personelin ve ailesinin farkındalığı arttırılabilir.

Çalışanlara Değerli Olduklarını Hissettirin, Görüşlerini Alın ve Katılımlarını Sağlayın. İşverenler, yöneticiler ve iş güvenliği profesyonelleri iş güvenliğini sadece teknik, teorik ve mevzuat olarak değil “insana değer vermek, değerli kılmak ve bunu hissettirmek” olarak görmelidir. İnsana verilen değer arttıkça her konuda verimlilik ve kalite artacaktır.

B. SAĞLIK VE GÜVENLİK PROFESYONELLERİ İÇİN UYGULAMA VE OPERASYONEL BAKIŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli olmak ve bu işi mesleki anlamda yürütmek kararlılık ve rol model olmayı gerektirir. En fazla çaba ve emek gerektiren işlerden biridir iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetmek ve bu süreçleri yönetirken benimsetmek ve liderlik etmek.

Her açıdan düşünmek lazım. Bilgi birikiminiz, tecrübeniz, konuşmanız, iletişim yetenekleriniz, giyiminiz, stiliniz, mevzuat bilginiz, acil durumlarda hareket tarzınız, kriz yönetiminiz, bilginizi aktarma yöntemleriniz. Hem işverenlerin beklentisini hem de çalışanların beklentisini entegre etmek ve yönetmek gerekir. Her ortama her prosese dahil olmanız gerekir.

Mevzuatı Takip Edin ve Her Zaman Güncel Kalın

Mevzuat bilgisi çok önemli. Ama daha da önemli olan bu bilgiyi güncel tutabilmek. Günlük olarak mevzuatı takip ederek işvereni ve çalışanları bilgilendiren, değişiklikleri firmasında uzman performans karnesine dev bir artı ekleyebilir.

İletişim Tekniklerini Etkin Kullanın

Hem üst yönetimle hem de çalışanlar ile etkin iletişim kurmak bu işin vazgeçilemez bir parçası. İş güvenliği profesyoneli işverene ne zaman neyi aktaracağını iyi bilmeli ve sürekli iletişim içerisinde olmalıdır. Ayrıca çalışanlarla da ikili ilişkileri kuvvetli olmalıdır.

İş ve Çalışma Stiliniz Olsun

Her işte olduğu gibi bu işi de yaparken verdiğiniz taahhütleri yerine getirin ve terminlere uyun. Detaylı araştırmalar ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile doğru bilgiler ile gerekli yönlendirmeleri yapın. Hızlı geri dönüşler ile işinizi değerli kıldığınızı hissettirin.

Sektörel Performans Değerlendirmesi Yapın

Çalıştığınız sektör ile ilgili ulusal ve uluslararası veri araştırmaları yapın ve hedefler belirleyerek, sektörün en iyileriyle kıyaslamalara giderek (gerekirse benzer sektör ziyaretleri gerçekleştirerek) yönetime raporlamalar sunun ve iyi uygulamalara teşvik edin. Objektif deliller sunmak her zaman

için işvereni ve yöneticileri daha kolay ikna

etmenizi sağlayacaktır.

Çalışanlara Örnek Olun. Riskleri Değerlendirirken ve Tespitleri Yaparken Önce Kendinizden Başlayın. Herkesin Gözü Sizin Üzerinizde Unutmayın!

Hedefiniz “güvenli davranış kültürünün alışkanlığa dönüştürülmesi” olsun. Bu hedefe ulaşabilmek için tüm çalışanlara ve işverenlere örnek olacak davranışlar sergilemelisiniz ve bu konuda “Rol Model” olmalısınız.

Sektörün “En” lerini Takip Edin, İletişim Halinde Olun, Profesyonel Destekler / Danışmanlık Hizmeti Alın

Her işte olduğu gibi iş güvenliği konularında sektörün iyileri ile sürekli görüşün ve danışın. Sizin çözmeye çalıştığınız ve zorlandığınız
bir konu hakkında profesyonellerin çok daha pratik çözüm önerileri olabilir. Özellikle iş güvenliği konularında işi bilen profesyonel firma veya kişilerden periyodik danışmanlık hizmetleri alın. Özel uzmanlık gerektiren konularda yeterli bilgi ve donanıma sahip değilseniz bunu işverene gerekçeleriyle açıklayın. Rutin yaptığınız işlerde iş körlüğünün önüne geçmek için bağımsız denetim hizmetleri alın.

Sektörel Fayda Sağlayacak Uluslararası ve Ulusal Etkinlikleri Kaçırmayın

Uzmanlığınıza yön verecek, geliştirecek etkinlikleri ve eğitimleri takip edin. İş güvenliği konularında farklı uygulamalar görmek sizi her zaman geliştirir ve bir adım öne taşır.

Kendinizi Sürekli Geliştirin

Sadece mesleğiniz için değil kendiniz için
de sürekli gelişmeye ve değişime açık olun. Keyif almadığınız veya uzun süreli yapmayı düşünmediğiniz hiçbir işi yapmayın. İş güvenliği zorunluluk değil gönüllülük esaslıdır. İş güvenliği uzmanlığı iş bulamayanlar için
bir çıkış kapısı değildir…Yapacağınız işin tüm sorumluluklarını ve yasal mevzuatını çok iyi bilmelisiniz. Hem iş güvenliği konuları hem de iş güvenliği işi proaktif bir yaklaşım gerektirir unutmayın.

Kaynak: Boss Life Dergi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here