Enerji’de Trend ve Enerji Verimliliği

Enerji yatırımları ve projeleri ülkemizde her geçen gün artış göstermektedir. 2018, Türkiye’nin ‘yerli enerji’yi konuşacağı bir yıl olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatı başladı. Bunun yanında Türkiye tarihindeki ilk deniz sondajı, ülkemizin kendi sondaj gemisiyle Akdeniz’de 2018 yılında gerçekleştirilecek. Enerji yatırımları ve proje artışları önemli olduğu gibi, üretimde ve mevcut faaliyetlerde de enerji verimliliği projeleri ve yönetimi son derece önemlidir.

Ülkemizde elektrik üretimi, üretimdeki pay sırasına göre, doğal gaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, motorin ve fueloil gibi sıvı yakıtlar, jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile gerçekleşmektedir. Enerji Sektör Raporu önemli başlıklar; Dünyada enerji tüketimi artıyor. Küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı öngörülüyor. Hızla artan tüketime yanıt olarak yenilenebilir enerji yükseliyor. Yeşil enerji, yeni teknolojiler ve enerji politikalarıyla yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olması bekleniyor. Kısa vadede kömür, petrol ve doğalgaz 2040’a kadar ana enerji kaynakları kimliğini koruyacak. 2040 yılında küresel enerji tüketiminin yüzde 77’sinin hala fosil yakıtlardan sağlanması bekleniyor. 2018- 2040 yılları arasında nükleer enerji tüketimi 1,5 kat artacak. Bu artışla birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ikinci enerji kaynağı nükleer enerji olacak.

Ülkemizin elektrik üretiminde kömürün yüzde 21’lik payı bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023’e kadar tüm yerel linyit ve taş kömürü rezervlerini enerji üretimi amaçlı değerlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunuyor ve özel sektöre teşvik olanaklarıyla destek olmayı planlıyor. Türkiye’de 17 milyar tonun üzerinde açığa çıkarılmayı bekleyen yerli kömür rezervinin teknoloji ve çevreci kriterlerle ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Yenilenebilir enerjinin en önemli kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisi hızla yükseliyor. Dünyada 2000 yılında 17,4 GW olarak gerçekleşen rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, 2015 yılında 432,0 GW oldu. 2030 yılında üretimin 1.749,8 GW’a ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de rüzgar enerjisi yükseliyor. 2016’da rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü 5 bin 738 MW iken, 2017 yılı Ekim sonu itibariyle 6 bin 353 MW’a ulaştı. Güneş enerjisi de çıkışta. Şebekeye bağlı güneş enerjisi üretimin toplam tüketime katkısı yüzde 2,5’e ulaştı.

Enerji yatırımlarının arttırılması ve desteklenmesi konusunda Türkiye’nin güçlü yönleri

• Güneşten efektif yararlanma düzeyinin yüksekliği.

• Rüzgar enerjisi santralleri kurulumuna uygun bölgelerin yoğunluğu.

• Biyokütle enerjisi üretmek için önemli bir parametre olan nüfus yoğunluğu.

• Akdeniz ve Karadeniz havzalarındaki hidrokarbon potansiyeli.

• Dünyada en büyük bor rezervinin Türkiye’de olması.

Enerji verimliliği konusunda yapılabilecek çalışmalar; Ülkemizde yeni enerji kaynakları, yatırımları ve projeleri geliştirilmekle birlikte, mevcut üretim ve sanayide de doğal kaynak kullanımını azaltacak ve çevresel açıdan minimum etkiler bırakacak enerji verimlilik projeleri geliştirilmelidir. Enerji verimlilik projeleri geliştirilirken yasal mevzuat başta olmak üzere, uluslararası standartlar ve sektörel çalışmalar detaylı olarak ele alınmalıdır. Enerji ve çevre konuları entegre bir proje olarak yönetilmeli ve etkileri değerlendirilmelidir. Kaynakların bilinçli kullanımı ve bireysel farkındalığın arttırılması için proje ve etkinlikler planlanmalıdır. Sadece sanayi, üretim veya işyeri olarak değil sosyal yaşam alanları ve evlerde de enerji verimliliği çalışmaları planlanmalıdır. Etkin enerji yönetimi kuruluşlar için yararlı olmanın haricinde artık bir gerekliliktir.

Bunu başarmanın en iyi yolu da ISO 50001. (Enerji Yönetim Sistemi Standardı) Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder. Kaynaklar: KPMG Enerji Sektörel Bakış Raporu T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / EÜAŞ Elektrik Üretim Sektör Raporu ISO (International Organization for Standardization) Resmi web sayfası

Kaynak: Boss Life Dergi