ISO 45001 İLK ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI YAYINLANDI

Merve Bozdemir

İş Güvenliği / Çevre Profesyoneli [email protected]

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) dünya çapında çalışanların güvenliğini artırmak, işyeri risklerini azaltmak, daha iyi ve güvenli çalışma koşullarını yaratmak için bir çerçeve sağlayacak olan
yeni standart; ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını Mart 2018’de yayınladı.

OHSAS 18001 olarak uygulanan bu yapı ISO 45001 standardı olarak yeniden yapılandırıldı.

Annex SL’e göre hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği standardının yeni versiyonu ile artık ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gibi standartlar ile entegre bir yönetim sistem sistemi oluşturmak daha kolay ve uygulanabilir olacaktır.

YÜKSEK SEVİYE YAPI

Yüksek seviye yapı ile birlikte (10 temel konu başlığı) ISO 45001 Standardı, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 gibi diğer uluslararası standartlara daha kolay entegre edilmesi ve ortak bir çatı altında toplanması sağlanacaktır.

  1. Scope – Kapsam
  2. Normative reference-Atıflar
  3. Terms and definitions-Terim
  4. Context of the organisation (P)-Bağlam
  5. Leadership (P)- Liderlik
  6. Planning for the management
  7. Support (P, D) – Destek
  8. Operation (D) – Operasyon
  9. Performance evaluation (C) – Performans
  10. Improvement (A) – İyileştirme

ISO 45001 STANDARDININ GETİRDİĞİ ÖNEMLİ YENİLİKLER

• Kuruluşun İçeriği / Bağlam

İç Konular: Personel-maaş politikası-yönetim-çalışma saatleri- kurallara uyum Altyapı, Organizasyonel düzen, Standartlar, Kuruluş içindeki kültür, Çalışma ortamı-iletişim-çalışanların işbirliği-bilgi birikimi, Kaynaklar, yetenekler

Dış Konular: Sektörel düzenleme, Ülkedeki genel ekonomik
hava, Yasal mevzuat-Uluslararası standartlar, Müşteri beklentileri,

Hammadde bulunabilirliği, Dış muayene ve tetkikler, Acil durum (sabotaj, savaş, doğal afet, sel, deprem, salgın )

İlgili Taraf ve Beklentiler: Yönetim Kurulu, Yerel Halk, Yasal merciler, Yasal düzenleyiciler, Banka / Finans, Çalışanlar, Müşteri, Tedarikçi, taşeron, Çalışanlara bağımlı olan kişiler, Medya vb

Liderlik ve Taahhüt

• Hesap verilebilirlik
• İSG politika ve amaçlarının ve bunların stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınması
• İSG Yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması
• İSG Yönetim sistemi amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması
• İSG yönetim sistemi etkinliğine katkı sağlayacak personelin yönetilmesi desteklenmesi
• Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesi
• Diğer ilgili yönetim görevlerinin liderliğini göstermek için desteklenmesi

Risk ve Fırsatlar

Kuruluşların, risk ve fırsatları belirlemek amacıyla faaliyetleri planlaması ve uygulaması beklenmektedir. Risk ve fırsatların belirlenmesi, yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması, iyileştirilmiş sonuçlara erişim ve olumsuz etkileri önlemek için bir temel oluşturur. Risk ve fırsat değerlendirmelerinde iç-dış konular ve ilgili taraf beklentileri dikkate alınmalıdır.

ISO 45001 – OHSAS 18001 FARKLILIKLARI

Gösterilmesi gereken “liderlik ve bağlılık” üzerine açık vurgu (özellikle üst yönetim)
Sağlık ve güvenlik risk faktörlerinin yanı sıra fırsatlara odaklanma Çalışanların aktif ve etkin katılımı

Sağlık sorunlarını önleme (psiko-sosyal dahil) ve acil ve uzun süreli yaralanma / hastalık sağlık nedenlerine odaklanma
OHSAS 18001 kapsamında yer alan önleyici faaliyet yaklaşımı yerini risk ve fırsat yönetimine bırakacaktır.

Çevre ve kalite standartlarına ( ISO 14001, ISO 9001 vb) daha yakın uyum sağlayarak entegre yönetim yaklaşımını teşvik etmek

Kaynak: Boss Life Dergi