“HEDEF SIFIR” VİZYONUNUN TÜM BÖLGELERİMİZDE TANITIMINI VE YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUM”

İş Güvenliği / Çevre Profesyoneli

Merve BOZDEMİR [email protected]

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Sn. İsmail GERİM ile Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve gelişmesi için işverenlere düşen görevler, kısa ve uzun vadeli hedefler ve 31. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizdeki gelişmeleri ve süreçleri değerlendirebilir misiniz? Sizce 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun en güçlü katkısı ne oldu?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yayımlanmasının üzerinden geçen yaklaşık beş yıllık dönem sonunda, ülkemizde İSG farkındalığının arttığını, İSG’nin TV programlarında, dizilerde ve kamuoyunda kendisine daha fazla yer bulduğunu, İSG konulu sempozyum, panel ve konferansların gün geçtikçe arttığını ve güvenlik kültürünü geliştirme noktasında önemli gelişmeler yaşandığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu anlamda, Kanunun toplumumuzda güvenlik kültürünü tesis etme yolunda bir kilometre taşı olduğunu söyleyebiliriz. Kanunun yayımlamasını takip eden beş yıllık dönem sonunda İSG Hizmetleri ile ilgili veriler de önemli oranda artış göstermiştir. Ülkemizde 2012 Haziranında 8.665 olan İş Güvenliği Uzmanı sayısı, Nisan 2017 dönemi itibariyle 105.469’a ulaşmıştır. Yine 2012 Haziranında 8.446 olan İşyeri Hekimi sayısı, Nisan 2017 dönemi itibariyle 32.947’ye ulaşmıştır. Özetle 2012 yılında toplamda 17.111 olan İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi sayısı, Nisan 2017 dönemi itibarıyla 138.416’ya yükselmiştir.

Eğitici sayısı da hızla artış göstererek, 913’den 3.802’e ulaşmıştır. 2012 Haziranında 195 olan OSGB sayısı 2017 itibariyle 2.268’e, 2012 Haziranında 49 olan Eğitim Kurumu sayısı Nisan 2017 itibariyle 108’e yükselmiştir. Hâlihazırda 84 adet de Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) faaliyetlerine devam etmektedir. Bu anlamda Kanunla beraber İSG alanındaki faaliyetleri yürütmek üzere gerekli profesyonel iş gücünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Elbette bundan sonraki süreçte, sadece nicelik yönünden değil, nitelik olarak da İSG Hizmetlerinin kalitesini arttırmak üzere çalışmalarımıza yön vereceğiz.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulması ve benimsenmesi için işverenlere/yöneticilere önerileriniz nelerdir?

İşveren ve yöneticiler asgari gereklilikler olan mevzuat hükümlerinin de ötesine geçerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve benimsenmesi için çaba göstermelidir. Şirketin üst düzey yöneticileri İş Sağlığı ve Güvenliğini gündemlerine birinci madde olarak koymalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğini bir yönetim sistemi olarak ele alıp tüm çalışanları ile birlikte İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin danışmanlığında yönetmelidir. İşverenler, güvenli ürün ve ekipmanların kullanımını sağlamalı, güvenli davranış modelleri geliştirecek eğitimlerle çalışanlarını desteklemelidir. “

GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARINA İLAVETEN YEDİDEN YETMİŞE BU KÜLTÜRÜN BENİMSENMESİ VE ERKEN YAŞTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASINA ÖNCELİK VERECEĞİZ

3. Gelecek 10 yılda ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını nerede görüyorsunuz? Kurum hedeflerinden kısaca bahsedebilir misiniz?

Gelecek 10 yılda, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayatımızın her alanına yayılacağını, iş kazalarının önlenmesinde ve meslek hastalıklarının ortaya çıkarılmasında gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

Bu süreçte toplumumuzda İSG bilincini ve farkındalığını arttırmak üzere çalışmalarımız yoğunlaşacaktır. Bu kapsamda, ilgili tüm Bakanlıklar ve Sosyal taraflarla ortak çalışmalarımızı artıracağız. Güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ilaveten yediden yetmişe bu kültürün benimsenmesi ve erken yaşta iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasına öncelik vereceğiz.

4. Bu yıl Mayıs ayında düzenlenecek 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri hakkında sizden bilgi alabilir m iyiz?

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki önemi ve önceliğine inanan Bakanlığımız 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” düzenlemektedir. Hafta etkinlikleri kapsamında çeşitli sempozyum ve toplantılarla ülkemizde “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin geliştirilmesi ve iş kazalarını önlemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Daha önce İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Şanlıurfa ve İzmir’de düzenlenen İSG Haftası son olarak 8. Uluslararası Konferansı kapsamında 2016 yılında İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu yıl İSG Haftası 4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun teşrifleri ve işçi, işveren ve memur sendikalarının katılımıyla gerçekleştirilecektir. Ülkemizden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla zenginleşecek bu büyük buluşmayla hem Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşmayı hem de İSG profesyonelleriyle ilgili tarafları bir araya getirerek iş sağlığı ve güvenliği alanına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

5. 2018 yılında odaklanacağınız en önemli konu ne olacak?

Önümüzdeki süreçte, çeşitli alanlara ve sektörlere yönelik hâlihazırda devam eden çalışmalarımızın yanı sıra, ölümlü iş kazalarının yoğunlaştığı ve özel olarak önem verdiğimiz inşaat ve maden sektörlerine yönelik çalışmalarımız odak noktamız olacaktır. Bu çerçevede 23-24 Mart 2017 tarihinde inşaat sektörüne yönelik İstanbul’da kamuoyuna duyurduğumuz “Hedef Sıfır” vizyonunun tüm bölgelerimizde tanıtımını ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca iki yılda bir yaptığımız Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin dokuzuncusunu da 2018 yılında 4-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceğiz.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ OLAN İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ BU ÇALIŞMALARI ÜLKE OLARAK İYİ YÖNETEBİLİRSEK, İNŞAAT SEKTÖRÜ İYİ UYGULAMALAR KONUSUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA DA LOKOMOTİF OLABİLİR

6. İnşaat sektöründe “Hedef Sıfır” vizyonu ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

İnşaat sektörüne yönelik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Güvenli İskele Projesi başta olmak üzere birçok proje ile sektörde meydana gelen iş kazalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Özellikle sektörde kullanılan iskelelerin standartlara uygun olmasına yönelik bir dizi çalışma yapılmış ve 2014 yılında ülkemizde belgeli firma bulunmayan cephe iskele üretici sayısı bugün itibarı ile 49’a ulaşmıştır. Bu firmaların belgelendirme süreçleri TSE tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca inşaat sektörüne özgü yönetim sistemi geliştirilerek firmaların süreci etkin yönetebilmesine rehber bir doküman ortaya koyulmuştur.

“HEDEF SIFIR” vizyonu, gelişmiş ülkeler tarafından sahiplenen ve son yıllarda dikkatle takip edilen bir konudur. Uzun vadeli bir hedef olmakla birlikte tüm tarafların sahiplenmesi ile birlikte varılabilecek bir hedeftir. Nitekim bazı büyük inşaat firmalarının proje bazlı çalışmalarda bu hedeflere ulaşabildiklerini görmekteyiz. Ülke olarak özellikle son yıllarda pek çok alanda vizyon hedeflere ulaştık. Eminim ki, ülkemiz bu hedefe ulaşabilecek bir potansiyeldedir. Bu noktada başta büyük firmalarımızın rahatlıkla varabileceği bu hedefi onların etki alanlarını da kapsayacak şekilde genişletebilirsek ülke olarak bunu başarabiliriz. Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründeki bu çalışmaları ülke olarak iyi yönetebilirsek, inşaat sektörü iyi uygulamalar konusunda iş sağlığı ve güvenliği alanında da lokomotif olabilir.

Kaynak: Boss Life Dergi